O nama

Ovaj internet prezentacija nastala je u okviru tvining projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ (IPA 2013) koji je realizovan u  od 1.9.2015. do 30.6.2017. Projekat je finansirala Evropska unija, a sufinansirala Republika Srbija. Realizovali su ga Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, a partneri iz EU bili su Institut za ljudska prava “Ludvig Bolcman” i Kancelarija za nacionalne manjine Republike Slovenije.

Opšti cilj ovog EU tvining projekta jeste osnaživanje i uspostavljanje relevantnog zakonodavnog okvira na polju ljudskih prava i zaštite manjina i dalje usaglašavanje sa evropskim standardima. Ovo smo postigli kroz osnaživanje postojećih kapaciteta dva ključna korisnika – Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i drugih relevantnih državnih institucija i ključnih aktera za implementaciju politika iz oblasti ljudskih prava i anti-diskriminacionih politika na državnom i lokalnom nivou.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je mehanizam pomoći zemljama, potencijalnim kandidatima, u okviru Evropskog partnerstva, i zemljama kandidatima za članstvo, u okviru Partnerstva o pristupanju. IPA je razvijen kao vrlo fleksibilan instrument sastavljen od 5 komponenti, sa glavnim ciljem da pomogne u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i osnovna prava, prava manjina, polnu jednakost i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i obnovu, kao i regionalnu i prekograničnu saradnju.

Evropsku uniju čini 28 država članica koje su odlučile da povežu svoja znanja, resurse i sudbine. Zajedno su, u toku perioda proširenja od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja,  održavajući kulturne raznolikosti, toleranciju i individualne slobode. Evropska unija posvećena je deljenju svojih dostignuća i vrednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Izjava o organičenju odgovornosti

Internet prezentacija na adresi http://nultatolerancija.ljudskaprava.gov.rs je vlasništvo Kancelarije za ljudska i manjinska prava (dalje u tekstu: KLJMP).

Odgovornost za sadržaj

Sadržaj na ovim stranicama osmišljen je i pripremljen uz dužnu pažnju. Ipak, ne možemo da garantujemo tačnost, sveobuhvatnost niti aktuelnost sadržaja. Mi smo odgovorni za sadržaj koji smo sami osmislili i pripremili, a koji se nalazi na ovim stranama, i ne možemo se smatrati odgovornima za moguće greške koje su nastale prilikom unosa podataka. Kancelarija za ljudska i manjinska prava ne može da garantuje tačnost ili sveobuhvatnost podataka. Korisnici pristupaju sadržaju ove internet prezentacije na sopstveni rizik. Kancelarija za ljudska i manjinska prava može da izmeni internet prezentaciju u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Takođe, imajte na umu da nismo u obavezi da pratimo informacije koje su prenete ili sačuvane od strane trećih strana, niti da istražimo slučajeve koji se mogu smatrati nelegalnim.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava vam daje dozvolu da izvršite uvid i preuzmete materijal koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji u nekomercijalne svrhe za sopstvene potrebe uz poštovanje prava intelektualne svojine.

Sav tekst i ilustracije u sklopu ove internet prezentacije su informativnog karaktera. Materijal na internet prezentaciji je objavljen u izvornom obliku bez ikakvih garancija.

Možete kreirati linkove, odnosno uvezati ovu internet prezentaciju sa drugima, sve dok:

  • su ova internet prezentacija, odnosno njena adresa i sadržaj navedeni tačno,
  • te druge internet prezentacije ne sadrže neukusan ili uvredljiv sadržaj.

© KLJMP Juni, 2017.) “E- Kurs Nulta tolerancija”.

Objavljeno juna 2017. godine

Odgovornost za linkove

Odgovornost za sadržaj na uvezanim internet prezentacijama trećih strana je isključivo u rukama vlasnika tih prezentacija. Nije bilo nikakvog kršenja ili nelegalnih aktivnosti u vreme povezivanja, odnosno citiranja ovih internet prezentacija trećih strana. Ukoliko dođe do zakonskih neregularnosti, mi ćemo, shodno tome, ukloniti linkove.

IZDAVAČ

Kancelarija za ljudska i manjinska prava (KLJMP)

Bulevar Mihajla Pupina 2
11 070 Beograd

tel.: +381 (0)11/311 45 28

fax: +381 (0)11/311 76 07

e-mail: director@ljudskaprava.gov.rs

internet prezentacija: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr

KONTAKT

Za izdavača:
Marko Jovanović

e-mail: marko.jovanovic@ljudskaprava.gov.rs

IZRADA

Koncept i tekst:

Karin Bischof, Dieter Schindlauer

http://bim.lbg.ac.at/en/story/associated-experts-and-researchers

 

Tvining projekat
„Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ finansira Evropska unija i kofinansira Republika Srbija

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije,
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Institut Ludvig Bolcman
i Urad za narodnosti Republike Slovenije