Razumevanje uloge i nadležnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Glavna misija Kancelarija za ljudska i manjinska prava je borba protiv diskriminacije.  Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanja manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

www.ljudskaprava.gov.rs

Predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava Jasna Plavšić, rukovoditeljka Grupe za antidiskriminacionu politiku, govori o misiji kancelarije i važnosti uloge jedinica lokalnih samouprava u borbi protiv diskriminacije.

Audio

Transkript


Audio

Transkript